Tid: 10. oktober 2011, kl 1300-1400
Sted: Skype (skypenavnet mitt er geir2m)
Deltakere: Geir, Svend Andreas, Anette, Lars, Vegard, Calle, Magnus, Hugo, Bent, Line.

Referat skrives på
http://etherpad.hist.no/snarfilm-2011-10-11
cjfdsafbikea-globalisering.png

Saker:
 1. Piloter: Status, kort runde rundt bordet
  • Ref: HiNT - IKT for lærere. Har laget en introvideo for samling en og tatt opp videoer av studentene om forventninger/utfordringer til studiet.
   HiNT - Kreativ leik med IKT i barnehage;
   wiki. Den finnes på ikt-i-barenhagen.wikispaces.com. Vi har første samling førstkommende onsdag. Så langt har vi kun laget presentasjonsvideo av to forelesere (Arve Thorshaug og meg). På første samling kommer jeg til å gjør noen opptak - spesielt på temaet "forventninger".
   BI - videoer om sosiale medier. Denne piloten må legges inn som pilot i wikien! Studenter har laget videoer om ulike sosiale medier, videoene ble brukt som grunnlag for diskusjoner i klasserommet.
   Oppdragsgiver (Rockheim) skal lage noen videoer til studentene.Fake nyhetssendinger som trigger til studentetene? Studentene lastet opp videoene i Vimeo og Youtube, og studentene fikk INGEN instruksjon i hvordan dette skal gjøres.
   BI - Bedriften. BIkea-videoer
   BI - etikk for arbeidslivet: Intervjuer bedriftsledere og ønsker å b
   Dette emnet har heller ingen egen side som pilot i wikien!
   BI - Mikroøkonomi. Tilbakemelding til studentene på video ibm medstudentvurdering. Ennå ikke startet med dette.
   BI - Ragnvald Sannes - Adobe connect mellom to klasser samtidig med opptak av forelesningen på spesifikke emner - forhåndslagede videosnutter!
   HiST - Anette - 8 videoer hvorav 6 på Youtube. Forberedelse - Induksjonsbevis - Videoer brukt i klasserommet (alternative framstillinger) - Selvstudiumsopplegg med video/skjermopptak
   HiST - Svend A - Motivasjonsvideoer med intro til temaer - faq med svar på spørsmål ffra studentene
   HiST - Geir - Motivasjons- og "vise ansikt"-videoer

 2. Dokumentasjonav piloter på wikien. Geir orienterer
  • Ref:- Dokumentasjon av videoer skal legges inn på http://snarfilm.wikispaces.com/Piloter-gjennomforing. List opp alle vi har laget for hvert fag i piloten. Embed videoene.
   - Hensikt: Dokumentere hva vi gjør og bli bevisste på det selv.
   - Senere mot slutten av prosjektet kan vi gå gjennom alle videoene i wikien og klassifisere.
   - Metadata som vi kan legge til: - Navn på forfatter - Målgruppe - Opplevd nytteverdi - dato lagt ut- Husk å "tagge" videoene i Youtube med "snarfilm"

 3. Formidling: Status, runde rundt bordet (dette vet jeg så langt: Line på forskningsdager, Magnus på NUV i Tromsø, Geir på NFF-konferanse. Noe mer? Planlegges det artikler, papers, konferansebidrag?)
  • Ref:
   - Line: Workshop på HiNT med 5-6 lærere ifbm Forskningsdagene
   - Magnus: Foredrag om sosiale medier i Tromsø på NUV-konferansen, hvordan videoer etc brukes i undervisning. Nevnte snarfilm-prosjektet. Video av foredraget hans er forresten her:

   - Geir skal snakke på NFF-konferansen i november om Snarfilm-prosjektet
   Ellers må vi ta sikte på et innlegg på Nettverksuniversitetets 2012-konferanse i Kristiansand er en mulighet vi må benytte oss av.

 4. Blogg og øvrige sosiale medier: Status. Intensivere aktiviteten?
  • Ref:
   Blogg-innlegg - flere kommer
   Twittermeldinger om snarfilmprosjektet (Svend Andreas)
   Lars/Atle kommer med et blogginnlegg om hva vi kan hente ut av Youtube, Vimeo etc både når det gjelder produksjon, redigering og publisering av video.

   Forslag til blogginnlegg fra HiNT:
   - Videobaserte tilbakemeldinger på studentinnlevering
   - Bruk av kommentarfeltet i youtube som del av "videoopplevelsen"
   - Intervju av ekspert via videokonferanse.
   Noen som skrive blogginnlegg om "rettigheter"?


 5. Kort om og litt diskusjon om følgende saker.Hensikten er å bringe de opp bevisstheten vår igjen. Geir tar kontakt med de enkelte ansvarlige innen 1-2 uker og arbeidet med disse sakene.
  • Håndbøker:
   • Teknologi og produksjonslinje: Skal vi henvise til håndboka til prosjektet "Podcast rett i lomma" eller er dert behov for egen håndbok i dette prosjektet? Spørsmål og diskusjon
   • Videoer i læringsaktiviteter: Denne håndboka er viktig for oss. HiNT har ansvaret for denne. Line har startet arbeidet da hun viste fram lysarkene på Jektvolden. Men vi finner da ut en god del mer omd isse tingene i pilotene våres. Dette må selvsagt med i håndboka.
    • Ref: Line foreslår å lage som en wikistruktur med utgangspunkt i slide 8 fra presentasjonen på Jektvolden.

  • Distribusjon ved hjelp av medietjenere. Egne opplegg eller Youtube? Hvordan gjør dere det nå og hva satser vi på eller skal vi anbefale, og hvorfor. En gjennomgang av Youtube, Vimeo etc er vel nødvdnig nå for å finne ut hvilken funksjonalitet disse har som passer vårt formål.
   • Ref: Atle/Lars/Vegard vil ta en gjennomgang av plattformer og skrive blogginnlegg om dette.

  • Rettigheter/opphavsrett/deling: Her har vi lovet NUV et notat eller diskusjonsdokument (her er det vel ganske mye som ikke har funnet sin form ennå. Derfor er det mer snakk om å ta opp problemstillinger enn å komme med ferdige løsninger). En idé: Kan noe av rapporteringen til NUV faktisk være snarfilmer (eller kanskje litt lengre). Denne (dvs om rettigheter, deling etc) kan således være en kandidat.
  • Avtaleutkast mot lærere og studenter om bruk av videoer.
  • Evaluering av piloter
   • Ref: Geir starter med evalueringsskjema. Line har laget et evalueringsskjema som kan brukes.

   • Ref:
    Dette punktet ble tatt helt summarisk. Geir tar kontakt med de aktuelle ansvarlige og dikuterer arbeid og framdrift

 6. Nytt lunsj-til-lunsj-seminar?Hensikten er å trekke ut mest mulig av erfaringene fra pilotene. Når? Skal vi kjøre videre med piloter våren 2012 også og derfor ha et lunsj-til-lunsj-møte etter vårsemesteret 2012?
  • Ref: Hvis det er erfaringer med gjennomføringene i høst som bør diskuteres i et prosjektmøte, bør vi arrangere en seminar i begynnelsen av vårsemesteret.
   Alternativt kan vi også ha et seminar i mars slik at vi får diskutert erfaringer så langt, og samtidig få tid til å legge inn nye elementer i slutten av semesteret for utprøving og evaluering.

 7. Eventuelt
  • Ref:
   Ingen saker